Các Vụ Tử Vong Theo Báo Cáo

Cho đến nay, hệ thống bơm của túi khí Takata bị lỗi đã gây ra 15 trường hợp tử vong được xác nhận tại Hoa Kỳ, bao gồm những người từ đủ mọi tầng lớp xã hội.

Đã xác nhận 15 trường hợp tử vong tại California (3), Florida (3), Texas (2), Louisiana (2), Oklahoma (1), Pennsylvania (1), South Carolina (1), Virginia (1) và West Virginia (1).